algemene voorwaarden

Invoering

Welkom op de website, beschikbaar op https://astridcounsellingmediation.com (site). Door deze site te gebruiken of te bekijken, accepteert u deze Algemene voorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken. Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op elke persoon die gebruikmaakt van onze informatie, documenten, software en andere producten en/of diensten die wij leveren, samen aangeduid als (Diensten). Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verwijzen "Ons", "Onze" en "Wij" naar Integrative Counseling & Mediation Services en verwijzen "U" en "Uw" naar u, de klant, bezoeker, websitegebruiker of persoon die onze website.

Door onze site en/of diensten te gebruiken, garandeert u dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om toegang te krijgen tot deze algemene voorwaarden, en dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, geaccepteerd en zult naleven. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze site en/of Diensten. Onze website is in de eerste plaats bedoeld voor volwassenen, maar we bieden ook diensten aan voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Wijziging van voorwaarden

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd delen van deze Algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site vanaf de datum van publicatie van de nieuwe voorwaarden op deze site. Controleer deze voorwaarden en

Voorwaarden regelmatig voorafgaand aan het gebruik van onze site om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u ervoor kiest om onze site te gebruiken, zullen we dat gebruik beschouwen als afdoend bewijs van uw instemming en acceptatie dat deze Algemene voorwaarden uw rechten en verplichtingen jegens Integrative Counseling & Mediation Services en die van u regelen.

Beperking van aansprakelijkheid

Door onze site te gebruiken, stemt u ermee in en accepteert u dat Integrative Counseling & Mediation Services niet wettelijk verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die u mogelijk oploopt in verband met uw gebruik van de site, hetzij voor fouten of weglatingen in onze inhoud of informatie, goederen of diensten die we kunnen aanbieden of van enig ander gebruik van de site of Services. Dit omvat uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, links, opmerkingen of advertenties van derden. Uw gebruik van, of vertrouwen op, enige inhoud of informatie op deze site is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle Services die via deze site beschikbaar zijn, voldoen aan uw specifieke, persoonlijke vereisten. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

ACL en consumentengaranties

Voor de doeleinden van Schema 2 van de Australische consumentenwet, in het bijzonder secties 51 tot 53,

64 en 64A van deel 3-2, afdeling 1, onderverdeling A van de Competition and Consumer Act 2010 (Cth). De aansprakelijkheid van Integrative Counseling & Mediation Services voor enige schending van een voorwaarde van deze overeenkomst is beperkt tot; het opnieuw leveren van de goederen of diensten aan u, de vervanging van de goederen of de betaling van de kosten om de goederen of diensten opnieuw aan u te laten leveren.

Uw bestelling plaatsen

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website

U ontvangt digitale bronnen in pdf- en mp3-formaat via e-mail of u kunt ze direct downloaden via de links die bij uw betalingsbevestiging zijn geleverd

Het betalingsplatform dat we gebruiken is Stripe, waarmee u uw lokale valuta kunt gebruiken. Uw lokale bank kan kosten in rekening brengen.

GST is bij de prijs inbegrepen

Voor educatieve doeleinden wordt geen btw toegepast

Levering van goederen

Digitale goederen (ebooks of mp3-downloads) worden direct geleverd. Houd er rekening mee dat er inherente risico's verbonden zijn aan het downloaden van software en digitale goederen. Mocht u technische problemen hebben met het downloaden van een van onze goederen, neem dan contact met ons op zodat we u kunnen helpen.

Retour- en restitutiebeleid

Integrative Counseling & Mediation Services behandelt retouren en verwerkt terugbetalingen in overeenstemming met de Australische wetgeving inzake consumentenbescherming en haar eigen beleid. Restituties zijn alleen van toepassing op digitale goederen, niet op diensten of het reserveren van onze tijd. Laat het ons binnen 60 dagen na aankoop weten als je je bestelling wilt retourneren. Alle terugbetalingen worden gedaan naar goeddunken van Integrative Counseling & Mediation Services. Als we uw klacht niet kunnen oplossen of u verder niet kunnen helpen, zullen we een terugbetaling verwerken na tijdige ontvangst van uw verzoek. Restituties worden zo snel mogelijk verwerkt en de betaling vindt plaats via dezelfde methode waarmee u heeft betaald, zolang het om digitale producten gaat die tussen 30 en 60 dagen na een restitutieverzoek zijn gekocht.

Koppelingen naar andere websites

Integrative Counseling & Mediation Services kan voor uw gemak van tijd tot tijd op haar site links naar andere websites, advertenties en informatie op die websites plaatsen. Dit impliceert niet noodzakelijkerwijs sponsoring, goedkeuring of goedkeuring of regeling tussen Integrative Counseling & Mediation Services en de eigenaren van die

websites. Integrative Counseling & Mediation Services neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op de gelinkte websites.

Integrative Counseling & Mediation Services Site kan informatie of advertenties bevatten die zijn verstrekt door derden voor wie Integrative Counseling & Mediation Services geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige informatie of advies die rechtstreeks door derden aan u wordt verstrekt. We doen alleen een 'aanbeveling' en geven geen advies, noch nemen we enige verantwoordelijkheid voor enig advies dat we in dit verband ontvangen.

Missie

Integrative Counseling & Mediation Services bestaat in de eerste plaats om het grote publiek (bestaande uit elk ras, nationaliteit, seksuele geaardheid of religie) te helpen lijden te verminderen en een diep inzicht te krijgen in hun innerlijke wereld. Wij zijn met name gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen.

Link- en advertentiebeleid

Als onderdeel van onze bovengenoemde missie linken we soms naar websites die vergelijkbare waarden delen. Als u een website van hoge kwaliteit heeft met betrekking tot geestelijke gezondheid en u wilt dat uw gebruikers er zoveel mogelijk waarde aan ontlenen, bekijk dan de diensten en informatie die wij bieden. Als u dat wenst, verwelkomen we u graag als u naar ons linkt. We zullen nooit links kopen of verkopen of deelnemen aan enige vorm van uitwisseling van links, nooit. Deze website wordt particulier gefinancierd door de eigenaar. We accepteren of hosten geen advertenties.

Privacybeleid

Bij Integrative Counseling & Mediation Services doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. We stemmen ermee in om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Australische privacyprincipes zoals uiteengezet in de Privacy Act 1988 (Cth). Ons privacybeleid beschrijft de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Lees ons afzonderlijke privacybeleid zorgvuldig door. Deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden) regelen uw gebruik van onze website op https://astridcounsellingmediation.com (plaats) en vormen een bindende contractuele overeenkomst tussen u, de gebruiker van de site en ons, Integrative Counseling & Mediation Service.

Deze voorwaarden zijn belangrijk en u moet ervoor zorgen dat u ze aandachtig leest en contact met ons opneemt als u vragen heeft voordat u de site gebruikt. U kunt contact met ons opnemen via astrid.icams@gmail.com. Als u doorgaat met bladeren en deze site gebruikt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u voldoende kans hebt gehad om de voorwaarden te lezen en te begrijpen en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gebruik de site dan niet.

Informatie

De informatie op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, kunnen we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook geven, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, services of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie is op eigen risico. Voordat u handelt op basis van informatie, raden we u aan te overwegen of deze geschikt is voor uw omstandigheden en zelf navraag te doen om te bepalen of de informatie, producten of diensten geschikt zijn voor uw beoogde gebruik.

Licentie om de site te gebruiken

We verlenen u een niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie om de site te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

U mag de site op de normale manier openen en gebruiken en u mag ook kopieën van elke pagina op de site afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag uittreksels alleen kopiëren naar individuele derden voor persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal. Elke herdistributie of reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden.

U mag de inhoud van deze site niet verspreiden of commercieel exploiteren, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag deze niet verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van elektronisch zoeksysteem.

U mag geen inhoud gebruiken of toevoegen aan de site:

  • tenzij u beschikt over alle benodigde rechten, licenties en toestemmingen om dit te doen;
  • waardoor u of wij een wet, regelgeving, regel, code of andere wettelijke verplichting zouden overtreden;
  • die obsceen, ongepast, lasterlijk, kleinerend, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, bedreigend, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen of in strijd met de privacy is of redelijkerwijs kan worden beschouwd;
  • dat zou ons, of de site, in diskrediet brengen; of
  • die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon.

De site kan links naar andere websites bevatten, evenals inhoud die door anderen dan ons is toegevoegd. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites of externe inhoud. We onderschrijven, bevelen, sponsoren of keuren dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud, de standpunten die binnen die inhoud worden geuit en enige inhoud die beschikbaar is op een gelinkte website niet goed.

U erkent en stemt ermee in dat:

We behouden de volledige redactionele controle over de site en kunnen de werking van de site op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen, wijzigen of stopzetten; En

De site zal niet continu werken en kan van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn (ook voor onderhoudsdoeleinden).

Intellectuele eigendomsrechten

Niets in deze Voorwaarden vormt een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. U erkent en stemt ermee in dat, zoals tussen u en ons, wij alle intellectuele eigendomsrechten op de site bezitten. Onze site bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons en wordt beschermd door Australische en internationale wetten, inclusief maar niet beperkt tot de handelsmerken, handelsnamen, software, inhoud, ontwerp, afbeeldingen, grafieken, lay-out, uiterlijk, lay-out en uiterlijk van onze site. Wij bezitten het auteursrecht dat bestaat in alle creatieve en literaire werken die op de site worden weergegeven, tenzij anders aangegeven. Door inhoud op de site te plaatsen of toe te voegen, verleent u ons een eeuwigdurend, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar recht en licentie om die inhoud op welke manier dan ook te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot het reproduceren, wijzigen en communiceren van de inhoud aan het publiek) en sta ons toe om een andere persoon te machtigen om hetzelfde te doen.

U stemt in met elke handeling of nalatigheid die anders een inbreuk op uw morele rechten zou vormen, en als u inhoud toevoegt waarin een derde partij morele rechten heeft, moet u er ook voor zorgen dat de derde partij op dezelfde manier instemt.

De licentie in paragraaf (3.3) blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert ons dat u over alle benodigde rechten beschikt om de licenties en toestemmingen te verlenen die zijn uiteengezet in paragrafen (3.2) en (3.3).

Garanties

U verklaart en garandeert ons dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om toegang te krijgen tot deze voorwaarden en deze na te leven en dat u wettelijk bevoegd bent om deze voorwaarden aan te gaan. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Betrouwbaarheid

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies, schade, kosten of uitgaven, hetzij direct, indirect, incidenteel, speciaal en/of gevolgschade, inclusief verlies van winst of gegevens, geleden door u of een derde partij, of claims tegen u of een derde partij die voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot, of het onvermogen om de site te gebruiken of te openen.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we alle verklaringen, garanties, garanties of voorwaarden (expliciet of impliciet) uit, behalve die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn uiteengezet.

Deze voorwaarden moeten worden gelezen onder voorbehoud van wetgeving die de uitsluiting, beperking of wijziging van impliciete garanties, voorwaarden, garanties of verplichtingen verbiedt of beperkt. Alles wordt in het werk gesteld om de site goed draaiende te houden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en zullen niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site vanwege technische problemen buiten onze macht.

Vergoeding

U mag deze site alleen gebruiken als u ermee instemt ons (en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, kosten of uitgaven (inclusief juridische kosten en kosten op basis van volledige schadeloosstelling), inclusief onrechtmatige daad, contract of nalatigheid, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van deze site. Deze voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons zonder beperking worden overgedragen.

Veranderingen

Deze informatie en voorwaarden kunnen naar eigen goeddunken van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Uw gebruik van de site na de wijzigingen geeft aan dat u de wijzigingen accepteert. U dient deze Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om eventuele wijzigingen te bekijken.

Schending van deze voorwaarden

U mag deze site alleen gebruiken voor een wettig doel en op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen in deze voorwaarden. U mag deze site niet gebruiken als u denkt dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Voorwaarden onredelijk zijn. We behouden ons het recht voor om inhoud en informatie te verwijderen waarvan is vastgesteld dat deze in strijd is met het auteursrecht of die naar onze redelijke mening als illegaal en/of ongepast wordt beschouwd. Als u de voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot de site te ontzeggen, een gerechtelijke procedure tegen u aan te spannen en onze rechten tegen u af te dwingen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Concurrenten

Het is concurrenten verboden de inhoud of informatie op onze site te gebruiken om te concurreren met ons bedrijf. Als u deze bepaling schendt, zullen wij u verantwoordelijk houden voor eventuele verliezen die wij kunnen lijden en u aansprakelijk stellen voor eventuele winsten die u mogelijk maakt uit het verboden gebruik. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van het gebruik van onze site.

Afdwingbaarheid

Als een clausule of bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank, dan is de clausule of bepaling niet van toepassing in dat rechtsgebied en wordt deze geacht niet te zijn opgenomen in de Voorwaarden in dat rechtsgebied. Dit heeft geen invloed op de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

Geschillen

Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in uw uiterste best te doen om onderhandeling en bemiddeling te gebruiken om geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Gelieve ons schriftelijk op de hoogte te stellen van elk geschil dat u heeft.

Beëindiging

Deze voorwaarden worden automatisch beëindigd als we om welke reden dan ook stoppen met het exploiteren van de site.

We kunnen deze voorwaarden anderszins onmiddellijk beëindigen, na kennisgeving aan u, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden.

Algemeen

Elke partij moet op eigen kosten al het redelijkerwijs noodzakelijke doen om deze Overeenkomst en de daarin beoogde gebeurtenissen volledig uit te voeren.

Jurisdictie

Deze Voorwaarden vallen onder de wetten van West-Australië en elke partij onderwerpt zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van West-Australië.

 

Voorwaarden waaronder Integrative Counseling & Mediation Services diensten levert aan patiënten

Integrative Counseling & Mediation Services levert diensten onder de volgende voorwaarden.

De betekenis van sommige woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Wij, ons of ons is een verwijzing naar Integrative Counseling & Mediation Services;

Jij of jouw is een verwijzing naar de persoon aan wie we onze Services leveren en die moet betalen voor de Services die we leveren;

Materialen betekent alle materialen, goederen, onderdelen of items die we moeten kopen om de Services uit te voeren;

Partijen is een verwijzing naar zowel ons als u;

Terrein betekent de plaats waar we de Services zullen leveren; En

Diensten betekent de hulp die we zullen bieden in verband met counseling en bemiddeling of andere geleverde diensten. De precieze Diensten die we aan u zullen leveren, worden overeengekomen tijdens een eerste sessie.

Aangaan van een contract

Tussen u en ons komt een contract tot stand:

Wanneer u en wij mondeling overeenkomen dat wij de Diensten moeten verlenen, dan zal er een adviescontract zijn op de datum van onze mondelinge overeenkomst.

We raden u aan deze algemene voorwaarden door te lezen voordat u mondeling akkoord gaat met het leveren van diensten door ons. Als u vragen heeft over hen, stel ze dan aan ons. U dient een kopie van deze voorwaarden te bewaren voor uw administratie.

Het leveren van de Diensten

Zodra wij en u een bindend contract zijn aangegaan, zullen wij zonder verdere bespreking met u beginnen met het leveren van de Diensten aan u op een tussen ons overeengekomen datum. Af en toe worden de Diensten op een andere datum of tijd geleverd of zijn ze afhankelijk van een aantal factoren, maar een vast (niet variabel) regelmatig tijdstip is meestal wenselijk.

Ons doel is om u altijd de Diensten te leveren: met redelijke zorg en vaardigheid;

in overeenstemming met algemeen aanvaarde praktijken en normen in sociaal werk en bemiddeling; en in overeenstemming met de West-Australische wet- en regelgeving die van kracht is op het moment dat we de Services uitvoeren.

Dagen en tijden waarop we normaal gesproken de Diensten en uitvoering van Diensten leveren buiten de Lokalen

Tenzij u en wij anders overeenkomen, leveren wij de Diensten op normale werkdagen en beginnen wij niet eerder dan de geplande tijd met werken en beëindigen wij de behandeling niet later dan het einde van een geplande sessie (60 minuten). Een normale werkdag betekent voor ons maandag t/m zaterdag (afhankelijk van de therapeut die u ziet), met uitzondering van eventuele nationale feestdagen.

De uitvoering van sommige van de Services kan plaatsvinden via telefoon of zoom.

Tijdstip

Onze verantwoordelijkheid om de Services op bepaalde data uit te voeren

We streven ernaar om de Diensten uit te voeren op de data en tijden die we met u overeenkomen of waarvan we u op de hoogte stellen.

Maar we kunnen niet garanderen of een vaste toezegging doen dat:

we zullen de uitvoering van alle Services voltooien op een bepaalde datum of tijd; of de uitvoering van een afzonderlijk onderdeel van de Services zal op een bepaalde datum of tijd zijn voltooid.

Wat kan er gebeuren als we niet kunnen beginnen met het uitvoeren van de Services of het uitvoeren van de Services niet kunnen voltooien

Als we zijn begonnen met het uitvoeren van de Services en u besluit dat u het contract wilt beëindigen, hoeft u alleen te betalen voor alle Services die we hebben uitgevoerd tot aan de datum van beëindiging. Als u meer aan ons heeft betaald dan het aantal Diensten dat we hebben uitgevoerd of Materialen die we hebben gekocht, zullen we het verschil binnen 7 dagen na de beëindiging aan u terugbetalen (exclusief eventuele annuleringskosten).

Situaties of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

Daarnaast zijn er bepaalde situaties of gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen (enkele voorbeelden worden gegeven in paragraaf (b), direct hieronder). Wanneer een van deze zich voordoet, zullen we normaal gesproken proberen de Diensten opnieuw uit te voeren zodra de situatie die ons heeft belet de Diensten uit te voeren, is opgelost. In dergelijke omstandigheden kan er een vertraging optreden (soms een aanzienlijke vertraging) voordat we kunnen beginnen of doorgaan met het uitvoeren van de Diensten. Hieronder volgen voorbeelden van gebeurtenissen of situaties waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben:

Overige patiëntnoodgevallen

wanneer u een wijziging aanbrengt in de Diensten die u door ons wilt laten uitvoeren (en dit ertoe leidt dat wij bijvoorbeeld verder werk moeten doen);

waar we moeten wachten tot andere dienstverleners (die door u zijn ingeschakeld) hun werk hebben voltooid voordat we de Diensten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld uw behandelend huisarts of psychiater, hoewel deze diensten vaak gelijktijdig met de onze kunnen worden uitgevoerd) ; waar we geen toegang kunnen krijgen tot het Terrein om de Diensten uit te voeren op de tijden en data die we met u zijn overeengekomen;

voor andere onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen of situaties waarover wij geen controle hebben, zoals maar niet beperkt tot slechte Skype- of telefoonverbindingen in geval van therapie op afstand.

Hieronder volgen voorbeelden van gebeurtenissen of situaties waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben: blijven wachten tot we de Diensten weer kunnen uitvoeren. Als u gedurende deze periode betalingen moet doen (bijvoorbeeld als wij en u zijn overeengekomen dat u ons in termijnen betaalt), dan zullen wij u niet verplichten om de vereiste betalingen te doen totdat wij de uitvoering van de betaling kunnen hervatten. Diensten; of

Prijs, schattingen en betaling

Onze tarieven zijn gebaseerd op de tijd die wij voor u reserveren.

We rekenen voor onze Diensten op tijdbasis. We brengen kosten in rekening voor elk blok van 50 minuten dat we reserveren om onze Diensten te leveren. Onze tarieven voor het uitvoeren van de Diensten staan vermeld op onze Website.

Onze kosten

Als we een geschat aantal vereiste sessies leveren, brengen we u de tijd in rekening die nodig is voor het uitvoeren van de Services. Let op: we geven alleen schattingen en geen offertes of bindende indicaties van hoeveel sessies nodig zullen zijn, dit is volledig individueel. Omdat we een schatting geven, moeten we u mogelijk een hoger bedrag in rekening brengen dan vermeld in de schatting. Dit kan verschillende redenen hebben, met name wanneer: wanneer we beginnen met het uitvoeren van de Diensten, het duidelijk wordt dat de hoeveelheid Diensten die we zullen moeten uitvoeren of het soort werk dat ermee gemoeid is anders is dan wat we waren overeengekomen voordat we begonnen met het uitvoeren de Diensten en we konden dit redelijkerwijs niet voorzien voordat we begonnen met het uitvoeren van de Diensten.

Wanneer betaling vereist is

Betaling voor onze Diensten wordt normaal gesproken voorafgaand aan een sessie/bij boeking gedaan, maar na overleg tussen patiënt en therapeut kunnen betalingsvoorwaarden ook via factuur worden voldaan, indien overeengekomen.

Welke optie we gaan gebruiken wordt in de eerste sessie besproken.

Als u niet betaalt wanneer dat moet

Als u niet betaalt op de datum of het tijdstip dat wij en u overeenkomen, kunnen wij: u rente in rekening brengen over openstaande bedragen als die openstaande bedragen langer dan 7 dagen onbetaald blijven dagen vanaf de datum van onze factuur of wanneer we u er eerst om vroegen om ze te betalen; en/of als de niet-betaalde bedragen meer dan 50% vertegenwoordigen van de totale waarde van de Services die we voor u moeten uitvoeren, en er zijn nog enkele Services die we nog niet hebben uitgevoerd, dan kunnen we de uitvoering van de resterende Services opschorten totdat u betaalt .

Waar u probeert bedragen die aan ons verschuldigd zijn niet te betalen

U zult niet weigeren enig bedrag te betalen dat aan ons verschuldigd is voor verleende diensten of annuleringen buiten onze minimale opzegtermijn.

Met ons communiceren

U kunt altijd bellen (ons contactnummer is +61 466 126 316 via WhatsApp in het buitenland). Voor belangrijke zaken raden wij u echter aan om schriftelijk te schrijven en eventuele mededelingen per post te sturen naar astrid.icams@gmail.com (we accepteren echter geen e-mails voor annuleringen).

Beëindiging van contract door u

Als we ermee instemmen het contract te beëindigen, bent u verantwoordelijk voor de kosten van: al onze tijd bij het uitvoeren van de Services tot de datum waarop we stoppen met het leveren van de Services; en eventuele annuleringskosten die aan ons verschuldigd zijn.

Wijzigingen in de contractvoorwaarden

We hebben het recht om de voorwaarden van dit contract te wijzigen wanneer: we dit nodig hebben om te voldoen aan wetswijzigingen of om reglementaire redenen; of we wijzigen de tarieven die we in rekening brengen voor het leveren van Diensten zoals bepaald in artikel 7; of we moeten eventuele fouten of weglatingen corrigeren (en dit recht omvat het recht om de documentatie die deel uitmaakt van het contract te wijzigen), zolang deze correctie van ondergeschikt belang is en geen wezenlijke invloed heeft op het contract; of Wanneer we een wijziging aanbrengen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen (tenzij het contract voortijdig wordt beëindigd).

Elkaar contacteren

Als u ons een bericht of brief wilt sturen, moet deze naar worden gestuurd astrid.icams@gmail.com

Recht en jurisdictie

Deze overeenkomst wordt van kracht, wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van tijd tot tijd van kracht zijn in West-Australië, Australië. De partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van West-Australië.

Heb je vragen? 

Misschien wilt u onze informatiepagina eens proberen, waar u veel vragen en antwoorden vindt over de diensten die Astrid van Integrative Counseling & Mediation Services aanbiedt. Als u de informatie die u zoekt niet kunt vinden, neem dan contact met ons op en we zullen ons uiterste best doen om u te helpen.

nl_NLDutch